Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและการจัดตั้ง
     จากร่องรอยการค้นพบหลักฐานบางอย่างทำให้พอจะทราบได้ว่า ตำบลนาโหนด ได้มีผู้คนตั้งหมู่บ้านมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งมีการค้นพบวัดเก่าแก่ บริเวณเขาหลักโค หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมอน ตำบลนาโหนด เมื่อก่อนมี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านนาโหนด,บ้านบ่วงช้าง,บ้านหัวหมอน สำหรับหมู่บ้านอื่น เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาทีหลัง ปัจจุบันมี 11 หมู่บ้าน โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด ได้ยกฐานะจากสภาตำบลนาโหนด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538

     เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับประกาศ ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลนาโหนด ตามประกาศกระทรวงหมาดไทย ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีพื้นที่ประมาณ 39.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,926 ไร่ ประชากรรวมทั้งสิ้น 8,047 คน แยกเป็นชาย 3,928 คน หญิง 4,119 คน มีจำนวน 2,531 ครัวเรือน 
     เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก (ชั้น 5) มี 11 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th