Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต  
     เทศบาลตำบลนาโหนด เป็นตำบลหนึ่งใน 14 ตำบล ของอำเภอเมืองพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุงไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (พัทลุง - หาดใหญ่) เป็นระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบท สายสี่แยกนาโหนด – บ้านคู อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการเทศบาลตำบลนาโหนด และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้                  
    
ด้านทิศเหนือ
     จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด กับตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองศาลาโหยง ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองศาลาโหยง บ้านโคกโพธิ์ บริเวณพิกัด PJ 144314 ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร    
   
     จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด กับตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองศาลาโหยง ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองศาลาโหยง บริเวณพิกัด PJ 167305 ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร   
  
     จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด กับตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองศาลาโหยง ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 พัทลุง - หาดใหญ่ บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 52 + 500 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองศาลาโหยง ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองศาลาโหยง บริเวณพิกัด 170317 รวมระยะทางประมาณ 1,300 เมตร  
 
     จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด กับตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางคลองศาลาโหยง ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากคลองศาลาโหยงบรรจบคลองชลประทานสะพานหยี เป็นจุดบรรจบระหว่างตำบลนาโหนด ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง และตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง บริเวณพิกัด PJ 192316 ระยะทางประมาณ 2,100 เมตร
          รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 7,400 เมตร
   
ทิศตะวันออก
     จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองชลประทาน ไปทางทิศใต้ ตามแนวสวนยางพารา ผ่านทุ่งนาบ้านไทรยวนผึ้ง ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางห้วยลำหลัก  ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 พัทลุง – หาดใหญ่ บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 49 + 300 บริเวณพิกัด PJ 180277 ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร  
  
     จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลควนขนุน ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยอวด ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองห้วยอวด ริมควนชังทางด้านทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PJ 143270 ระยะทางประมาณ 3,700 เมตร   
  
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนควนชังฟากทิศตะวันออก ผ่านทุ่งนาบ้านบ่วงช้าง ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนาทางทิศตะวันออกโรงเรียนวัดบ่วงช้าง บริเวณพิกัด PJ 156247 ระยะทางประมาณ 2,300 เมตร
  
     จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศใต้ ผ่านทุ่งนาบ้านโคกว่าวทองลาวรูด ผ่านทุ่งนาริมควนโคกว่าว ตามแนวเหมืองส่งน้ำ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนนไม้ไผ่บาง - บ้านควนล้อม บริเวณพิกัด PJ 149219 ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร 
          รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 13,200 เมตร
  
ด้านทิศใต้
     จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนไม้ไผ่บาง ผ่านควนล้อม ผ่านทุ่งนาพรุบ้านหารบัว ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนนสายบ้านเกาะทับ – ล่องลม เป็นจุดบรรจบระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน และตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง บริเวณพิกัด PJ 129209 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 
          รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 2,000 เมตร
  
ด้านทิศตะวันตก
     จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน และตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศเหนือ ตามแนวสันควน ล่องลม ถึงสะพานหนองกอบ ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยหนองกอบ ผ่านพรุทุ่งวาด ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางห้วยวังหิน บริเวณพิกัด PJ 125243 ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร  
   
     จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศเหนือตามแนวสวนยางพารา ผ่านถนนทางหลวงชนบท พท 1015 บ้านเขาชัยสน – บ้านศาลาแม็ง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 6 + 700 ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนยางพารา บริเวณพิกัด PJ 128248 ระยะทางประมาณ 300 เมตร    
  
     จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศเหนือ ตามแนวสวนยางพารา ผ่านคลองวังหิน – ไสโก ไปทาง ทิศเหนือตามทุ่งนาบ้านวังปริง ผ่านคลองต้นไทร ถึง หลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบท พท.1002 บ้านนาโหนด – บ้านคู บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 5 + 600 บริเวณพิกัด PJ 124264 ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร
  
     จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง กับเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศเหนือ ถึงกึ่งกลางลำคลองหัวหมอน ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางคลองหัวหมอน ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองชลประทานบ้านตรอกปด สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองศาลาโหยง บริเวณพิกัด PJ 134296 รวมระยะทางประมาณ 1,250 เมตร 
          รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 9,700 เมตร
   
ลักษณะภูมิประเทศ 
     เทศบาลตำบลนาโหนด มีเนื้อที่ประมาณ 24,926 ไร่ หรือประมาณ 39.88 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ และที่ราบสลับเนินเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเศรษฐกิจ เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ ที่นา และไม้ยืนต้น และมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วทั้งตำบล 
   
ลักษณะภูมิอากาศ 
     สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,853.5 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วันต่อปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.14 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 75 – 83 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย 78.7 เปอร์เซ็นต์ และความเร็วลมประมาณ 1 - 2 เมตรต่อวินาที ปริมาณการระเหยของน้ำ ประมาณ 3.3 - 5.5 มิลลิเมตรต่อวัน


เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th