Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ประชากร     
     เทศบาลตำบลนาโหนด แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน 2,664 ครัวเรือน มีประชากร 8,274 คน ครอบคลุมในพื้นที่ 39.88 ตารางกิโลเมตร อัตราความหนาแน่นประชากรประมาณ 206 คน ต่อตารางกิโลเมตร ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองอำเภอเมืองพัทลุง ข้อมูลปี 2554 ณ วันที่ 10/5/2554, ปี 2555 ณ วันที่ 28/5/2555, ปี 2556 ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
นาโหนด
โคกทราย
หัวหมอน
ตรอกปด
เกาะทัง
ปลายนา
โคกว่าว
วังปริง
บ่วงช้าง
เกาะโจด
ต้นไทร
414
290
615
396
344
255
387
206
233
472
353
417
295
623
405
348
257
384
205
235
481
361
425
289
636
408
352
262
391
202
241
477
354
451
294
655
396
348
256
406
227
274
429
383
465
304
656
402
350
264
397
230
285
506
380
464
300
649
401
357
264
401
230
287
502
382
347
230
381
213
188
160
215
130
143
298
226
366
235
392
217
194
165
221
134
145
304
236
377
237
400
220
195
168
229
135
149
317
237
รวม 3,965 3,965 4,037 4,102 4,119 4,237 2,424 2,531 2,664

     จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจำแนกตามช่วงอายุจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ) ปี 2556 หมายเหตุ : จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจอาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้
ช่วงอายุประชากร จำนวนเพศชาย(คน) จำนวนเพศหญิง(คน) จำนวนรวม(คน)
น้อยกว่า 1 ปี เต็ม 16 18 34
1 ปีเต็ม – 2 ปี 43 41 84
3 ปีเต็ม – 5 ปี 89 84 173
6 ปีเต็ม – 11 ปี 219 197 416
12 ปีเต็ม – 14 ปี 99 80 179
15 ปีเต็ม – 17 ปี 142 125 267
18 ปีเต็ม – 25 ปี 346 339 685
26 ปีเต็ม – 49 ปี 1,004 1,086 2,090
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 385 449 834
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 426 578 1,004
รวมทั้งหมด 2,756 3,986 5,742
   
การศึกษา
     สถานศึกษา
     สถานศึกษาในตำบลนาโหนด เปิดให้การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)
          โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
          (1) โรงเรียนบ้านต้นไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ให้การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ครูจำนวน 7 คน นักเรียนจำนวน 89 คน 
          (2) โรงเรียนบ้านนาโหนด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ให้การศึกษาตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ครูจำนวน 7 คน นักเรียนจำนวน 95 คน
          (3) โรงเรียนวัดบ่วงช้าง ให้การศึกษาตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจำนวน 103 คน
          (4) โรงเรียนวัดหัวหมอน ให้การศึกษาตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ครูจำนวน 20 คน นักเรียนจำนวน 142 คน
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
          (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน เด็ก จำนวน 67 คน
          (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน เด็กจำนวน 40 คน
          (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกว่าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ครูผู้ดูแลเด็ก – คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน พนักงานจ้างเหมาบริการ 1 คน เด็กจำนวน 38 คน
          (4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูรนเอียะสาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน เด็กจำนวน 40 คน
     
ศาสนา
     ตำบลนาโหนด ประชาชนนับถือทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม ซึ่งสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีดังต่อไปนี้
     วัด
          (1) วัดหัวหมอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
          (2) วัดบ่วงช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
          (3) วัดต้นไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
          (4) วัดอุทัยธรรมาราม (วัดควนนาโหนด) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  
     สำนักสงฆ์/ศูนย์ปฏิบัติธรรม
          (1) สำนักสงฆ์พรุหานบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
          (2) ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาหลักโค ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
     มัสยิด
          (1) มัสยิดหนูรนเอียะสาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
          (2) มัสยิดบ้านเกาะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
   
การสาธารณสุข
     - ตำบลนาโหนด มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ
          (1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นไทร มีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 4 คน มีพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ หมู่ที่ 2,4,5,7,8,9,11
          (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโหนด มีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 4 คน มีพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,6,10 
     - มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน
     - การกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลนาโหนด เทศบาลตำบลนาโหนด ดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 10, 2, 11 บริเวณสองข้างถนนสายสี่แยก นาโหนด – บ้านคู โดยจัดเก็บขยะได้ประมาณวันละ 2 ตัน


เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th