Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


(1) ถนน
     หมู่ที่ 1
          - ถนนสายตีนควนนาโหนด
          - ถนนสายตกควนนาโหนด – ห้วยสาโหด
          - ถนนสายตกควนนาโหนด
          - ถนนสายสี่แยกนาโหนด – ศาลาน้ำตก
          - ถนนสายหน้าโรงเรียนนาโหนด
          - ถนนสายลำหลัก – เกาะโจด (หมู่ที่ 1,10)
          - ถนนสายซอยข้าวหลาม
          - ถนนสายซอยนางช้อง
          - ถนนควนนุ้ย – สะพานหยี
     หมู่ที่ 2
          - ถนนสายวังไทรทอง – ควนชัง
          - ถนนสายเลียบห้วยศาลาท่าดินแดง – เขตหมู่ที่ 11
          - ถนนสายวังไทรทอง – ศาลาท่าดินแดง
          - ถนนสายบ้านเกาะโจด – บ้านม่วงกอง
          - ถนนสายซอยหนองไทร
          - ถนนสายม่วงกอง – คลองหัวหมอน
          - ถนนสายซอยนบเหนือ
          - ถนนสายหนองไทร – บ้านหัวหมอน
          - ถนนสายซอยพรหมนุรักษ์ – บ้านมาบมวง
     หมู่ที่ 3
          - ถนนสายสามแยกสะพานพร้าว – บ้านคอกเก่า
          - ถนนสายคอกเก่า – บ้านปลายนา
          - ถนนสายโคกอ้ายเหวก – ศาลาตาลับ
          - ถนนสายซอยวังลอกอ
          - ถนนสายสะพานกุน – วังหลาน้ำ
          - ถนนสายเขาหลักโค – บ้านไร่
          - ถนนสายคอกเก่า - วังหมาก
          - ถนนสายซอยเวฬุวัน – วังหมาก
          - ถนนสายซอยตาน้อม
          - ถนนสายซอยตาขุน
          - ถนนสายซอยชวนยิ้ม – บ้านมาบมวง
          - ถนนสายซอยหลังวัดหัวหมอน
          - ถนนสายซอยตาเผียน – สามแยกตาขุน
     หมู่ที่ 4
          - ถนนสายวังหมาก – ศาลาตาลับ
          - ถนนสายสามแยกเกาะนารอบ - เขต 5 ต.สมหวัง
          - ถนนสายซอยเกาะนารอบ
          - ถนนสายตรอกปด – เกาะนารอบ
          - ถนนสายบ้านไร่ – สะพานบ้านไร่
          - ถนนสายซอยสายชล
          - ถนนสายบ้านไร่ – เหมืองสายกลาง
          - ถนนสายซอยปอเนาะ
          - ถนนสายซอยฝายบ้านไร่
          - ถนนสายเหมืองสายกลาง – วังหมาก
          - ถนนสายไสเหรียง – วังปริง
          - ถนนสายไสเหรียง – ควนลาน
          - ถนนสายซอยเกาะปรัก
          - ถนนสายเลียบคลองฝายบ้านไร่ – บ้านตรอกปด
          - ถนนซอยแสนสุข
          - ถนนสายเปรมอุทิศ
     หมู่ที่ 5
          - ถนนสายสามแยกสวนส้ม เขตหมู่ 3 ต.ชะรัด
          - ถนนสายเกาะทังตีน - เขตหมู่ 2 ต.ชะรัด
          - ถนนสายซอยประชาอุทิศ
          - ถนนสายเกาะทัง – เกาะไม้ดัก
          - ถนนสายซอยโรงรมยาง
          - ถนนสายซอยเสือเย็น
          - ถนนสายวังส้มเกลี้ยง – บ้านไสโก
          - ถนนสายสะพานเกาะไม้ดัก – หน้ามัสยิดไม้ดัก
          - ถนนสายซอยต้นสำหมัง
          - ถนนสายซอยชายแดน
     หมู่ที่ 6
          - ถนนสายศาลาน้ำตก – ห้วยสาโหด
          - ถนนสายสามแยกเกาะปราง - สะพานเชียด
          - ถนนสายศาลาโหยง – โคกต้อ
          - ถนนสายสามแยกปลายนา – เกาะแต๊ระ
          - ถนนสายปลายนา – บ้านเกาะปราง
          - ถนนสายคลองนา
          - ถนนสายเลียบถนนเอเชีย
          - ถนนสายซอยหนองเป็ดน้ำ
     หมู่ที่ 7
          - ถนนสายบ่วงช้าง – สามแยกบ้านทุ่งค้อ
          - ถนนสายสามแยกคลองบ่วงช้าง-เขตหมู่ 4 ต.โคกม่วง
          - ถนนสายสามแยกพรุหารบัว - เขตหมู่ 4 ต.โคกม่วง
          - ถนนสายเหมืองคอนกรีต
          - ถนนเลียบคลองบ่วงช้าง - เขตหมู่ 5 ต.โคกม่วง
          - ถนนสายสามแยกบ้านควน – สะพานโคกว่าว
          - ถนนสายสามแยกบ้านควน – พรุหารบัว
          - ถนนสายสามแยกโคกวา – พรุหารบัว
          - ถนนสายประชาอุทิศ
          - ถนนสายสามแยกบ้านนาเหนาะ – สามแยกโคกขี้เหล็ก
          - ถนนสายสามแยกบ้านนาเหนาะ – บ้านทุ่งกรวด
          - ถนนสายเกาะหัวขวาน - บ้านทุ่งค้อ (สายใหม่)
          - ถนนสายเกาะหัวขวาน - บ้านทุ่งค้อ (สายเก่า)
     หมู่ที่ 8
          - ถนนสายบ้านต้นไทร - บ้านไร่
          - ถนนสายบ้านไร่ – บ้านมาบมวง
          - ถนนสายบ้านต้นไทร – บ้านตรอกปด
          - ถนนสายบ้านต้นไทร – ทุ่งเหม้า
          - ถนนสายวังปริง – ไสเหรียง
          - ถนนสายศาลาหนองโค - เขตหมู่ 11
          - ถนนสายวังปริง - บ้านทุ่งเหม้า
     หมู่ที่ 9
          - ถนนสายบ้านเกาะทัง – ควนชัง
          - ถนนสายเลียบคลองหนองไม้แก่น
          - ถนนสายซอยเมตตา
          - ถนนสายบ้านต้นไทร – หัวหรั่ง
          - ถนนสายไสโก – เกาะไม้ดัก
          - ถนนสายหลังวัดบ่วงช้าง –สะพานเกาะหัวขวาน
          - ถนนสายหัวสะพานบ่วงช้าง - เขตหมู่ 5 ต.โคกม่วง
          - ถนนสายไสโก - เกาะทัง
     หมู่ที่ 10
          - ถนนสายควนโท่ – ควนสระ
          - ถนนสายสามแยกควนสระ – บ้านในทอน
          - ถนนสายควนสระ – บ้านลำหลัก
          - ถนนสายซอยนายนิ่มอุทิศ
          - ถนนสายเกาะโจด – ควนสระ
          - ถนนสายเกาะโจด – สะพานเชียด
          - ถนนสายทุ่งควนถั่ว – บ้านหน้าสวน
          - ถนนสายซอยบ้านลำหลัก
     หมู่ที่ 11
          - ถนนสายต้นไทร – บ่วงช้าง
          - ถนนสายหน้าวัดหัวต้นไทร – บ้านปากควน
          - ถนนสายสามแยกบ้านหัวหมอน – ในทอน
          - ถนนสายต้นไทร – ศาลาหนองโด
          - ถนนสายเกาะทัง – ทุ่งเหม้า
     
(2) ประปา
หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม
จำนวนประปา(แห่ง) 3 1 4 2 1 3 1 1 1 2 2 21
จำนวนผู้ใช้(ครัวเรือน) 112 117 290 135 65 111 376 86 - 221 141 1,654
   
(3) ไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ที่ สถานที่ ระยะทาง(เมตร) จำนวนโคมไฟ(ชุด)
1 บ้านนาโหนด (จุดที่ 1)
บ้านนาโหนด (จุดที่ 2)
1,580
580
11
8
1,10 บ้านนาโหนด, บ้านเกาะโจด 1,710 16
2,10 บ้านโคกทราย, บ้านเกาะโจด 3,460 31
3 ข้างโรงเรียนวัดหัวหมอน
บ้านติเติ้ง
3,250
2,030
28
9
4 บ้านตรอกปด 2,580 24
5
 
 
 
5,9
บ้านเกาะทัง (จุดที่ 1)
บ้านเกาะทัง (จุดที่ 2)
บ้านเกาะไม้ดัก (จุดที่ 1)
บ้านเกาะไม้ดัก (จุดที่ 2)
บ้านไสโก
2,102
1,941
843
1,580
1,369
24
9
13
15
19
6 บ้านเกาะปราง – บ้านคลองนา
บ้านปลายนา
บ้านหนองเป็ดน้ำ
1,930  
703
1,038
26
8
16
7 บ้านเกาะหัวขวาน
บ้านโคกว่าว
บ้านพรุหานบัว
บ้านนาเหนาะ
1,075
2,356
2,021
2,449
11
29
17
23
8 บ้านแยกต้นไทร - บ้านตรอกปด 2,240 21
9 บ้านควนชัง
บ้านไร่
บ้านควนหาน
371
486
1,184
24
6
11
11 บ้านต้นไทร
สายแยกต้นไทร
หน้าตลาดนัดต้นไทร
บ้านต้นไทร-บ้านควนชัง
ควนชัง
370
1,490
1,190
230
870
5
12
14
3
3
   
(4) แหล่งน้ำ
     หมู่ที่ 1 บ้านนาโหนด
          - ห้วยอวด ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร
          - ห้วยสาโหด ไหลมาจากนบเหนือ หมู่ที่ 3 ไหลลงสู่คลองศาลาน้ำตก หนองเป็ดน้ำ ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร 
     หมู่ที่ 2 บ้านโคกทราย
          - คลองหัวหมอน ไหลมาจากคลองตรอกปด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร
          - ห้วยลำหลัก ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร
          - ห้วยหน้าควน ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมอน
          - คลองหัวหมอน ไหลมาจากคลองตรอกปด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 3.00 เมตร 
          - ห้วยตุเทพ ไหลมาจากหมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.50กิโลเมตร
          - ห้วยตายวง แยกมาจากห้วยตุเทพ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร
          - ห้วยศาลาโหยง ไหลมาจากตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 4 บ้านตรอกปด
          - คลองตรอกปด ไหลมาจากคลองวังปริง ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 5 บ้านเกาะทัง
          - คลองวังหิน ซึ่งไหลมาจากฝายวังหิน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
     หมู่ที่ 6 บ้านปลายนา
          - คลองนา ไหลมาจากคลองหัวหมอน และห้วยศาลาโหยง ระยะทาง 7.00 กิโลเมตร
          - ห้วยศาลาโหยง ไหลมาจากห้วยตายวง หมู่ที่ 3 ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 7 บ้านโคกว่าว
          - คลองบ่วงช้าง ไหลมาจาก คลองหลัก 3 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร  
          - พรุหานบัว
     หมู่ที่ 8 บ้านวังปริง
          - คลองวังปริง ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร
          - ห้วยทุ่งเหม้า ไหลมากจากคลองหลัก 3 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 9 บ้านบ่วงช้าง
          - คลองวังหิน ไหลมาจากฝายวังหิน ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร
          - คลองหนองไม้แก่น ไหลมาจากทุ่งนา หมู่ที่ 5 ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 10 บ้านเกาะโจด
          - ห้วยอวด ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 11 บ้านต้นไทร
          - คลองหนองหรั่ง ไหลมาจากห้วยทุ่งเหม้า หมู่ที่ 8 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร


เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th