Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


(1) ถนน
     หมู่ที่ 1
          - ถนนสายตีนควนนาโหนด
          - ถนนสายตกควนนาโหนด – ห้วยสาโหด
          - ถนนสายตกควนนาโหนด
          - ถนนสายสี่แยกนาโหนด – ศาลาน้ำตก
          - ถนนสายหน้าโรงเรียนนาโหนด
          - ถนนสายลำหลัก – เกาะโจด (หมู่ที่ 1,10)
          - ถนนสายซอยข้าวหลาม
          - ถนนสายซอยนางช้อง
          - ถนนควนนุ้ย – สะพานหยี
     หมู่ที่ 2
          - ถนนสายวังไทรทอง – ควนชัง
          - ถนนสายเลียบห้วยศาลาท่าดินแดง – เขตหมู่ที่ 11
          - ถนนสายวังไทรทอง – ศาลาท่าดินแดง
          - ถนนสายบ้านเกาะโจด – บ้านม่วงกอง
          - ถนนสายซอยหนองไทร
          - ถนนสายม่วงกอง – คลองหัวหมอน
          - ถนนสายซอยนบเหนือ
          - ถนนสายหนองไทร – บ้านหัวหมอน
          - ถนนสายซอยพรหมนุรักษ์ – บ้านมาบมวง
     หมู่ที่ 3
          - ถนนสายสามแยกสะพานพร้าว – บ้านคอกเก่า
          - ถนนสายคอกเก่า – บ้านปลายนา
          - ถนนสายโคกอ้ายเหวก – ศาลาตาลับ
          - ถนนสายซอยวังลอกอ
          - ถนนสายสะพานกุน – วังหลาน้ำ
          - ถนนสายเขาหลักโค – บ้านไร่
          - ถนนสายคอกเก่า - วังหมาก
          - ถนนสายซอยเวฬุวัน – วังหมาก
          - ถนนสายซอยตาน้อม
          - ถนนสายซอยตาขุน
          - ถนนสายซอยชวนยิ้ม – บ้านมาบมวง
          - ถนนสายซอยหลังวัดหัวหมอน
          - ถนนสายซอยตาเผียน – สามแยกตาขุน
     หมู่ที่ 4
          - ถนนสายวังหมาก – ศาลาตาลับ
          - ถนนสายสามแยกเกาะนารอบ - เขต 5 ต.สมหวัง
          - ถนนสายซอยเกาะนารอบ
          - ถนนสายตรอกปด – เกาะนารอบ
          - ถนนสายบ้านไร่ – สะพานบ้านไร่
          - ถนนสายซอยสายชล
          - ถนนสายบ้านไร่ – เหมืองสายกลาง
          - ถนนสายซอยปอเนาะ
          - ถนนสายซอยฝายบ้านไร่
          - ถนนสายเหมืองสายกลาง – วังหมาก
          - ถนนสายไสเหรียง – วังปริง
          - ถนนสายไสเหรียง – ควนลาน
          - ถนนสายซอยเกาะปรัก
          - ถนนสายเลียบคลองฝายบ้านไร่ – บ้านตรอกปด
          - ถนนซอยแสนสุข
          - ถนนสายเปรมอุทิศ
     หมู่ที่ 5
          - ถนนสายสามแยกสวนส้ม เขตหมู่ 3 ต.ชะรัด
          - ถนนสายเกาะทังตีน - เขตหมู่ 2 ต.ชะรัด
          - ถนนสายซอยประชาอุทิศ
          - ถนนสายเกาะทัง – เกาะไม้ดัก
          - ถนนสายซอยโรงรมยาง
          - ถนนสายซอยเสือเย็น
          - ถนนสายวังส้มเกลี้ยง – บ้านไสโก
          - ถนนสายสะพานเกาะไม้ดัก – หน้ามัสยิดไม้ดัก
          - ถนนสายซอยต้นสำหมัง
          - ถนนสายซอยชายแดน
     หมู่ที่ 6
          - ถนนสายศาลาน้ำตก – ห้วยสาโหด
          - ถนนสายสามแยกเกาะปราง - สะพานเชียด
          - ถนนสายศาลาโหยง – โคกต้อ
          - ถนนสายสามแยกปลายนา – เกาะแต๊ระ
          - ถนนสายปลายนา – บ้านเกาะปราง
          - ถนนสายคลองนา
          - ถนนสายเลียบถนนเอเชีย
          - ถนนสายซอยหนองเป็ดน้ำ
     หมู่ที่ 7
          - ถนนสายบ่วงช้าง – สามแยกบ้านทุ่งค้อ
          - ถนนสายสามแยกคลองบ่วงช้าง-เขตหมู่ 4 ต.โคกม่วง
          - ถนนสายสามแยกพรุหารบัว - เขตหมู่ 4 ต.โคกม่วง
          - ถนนสายเหมืองคอนกรีต
          - ถนนเลียบคลองบ่วงช้าง - เขตหมู่ 5 ต.โคกม่วง
          - ถนนสายสามแยกบ้านควน – สะพานโคกว่าว
          - ถนนสายสามแยกบ้านควน – พรุหารบัว
          - ถนนสายสามแยกโคกวา – พรุหารบัว
          - ถนนสายประชาอุทิศ
          - ถนนสายสามแยกบ้านนาเหนาะ – สามแยกโคกขี้เหล็ก
          - ถนนสายสามแยกบ้านนาเหนาะ – บ้านทุ่งกรวด
          - ถนนสายเกาะหัวขวาน - บ้านทุ่งค้อ (สายใหม่)
          - ถนนสายเกาะหัวขวาน - บ้านทุ่งค้อ (สายเก่า)
     หมู่ที่ 8
          - ถนนสายบ้านต้นไทร - บ้านไร่
          - ถนนสายบ้านไร่ – บ้านมาบมวง
          - ถนนสายบ้านต้นไทร – บ้านตรอกปด
          - ถนนสายบ้านต้นไทร – ทุ่งเหม้า
          - ถนนสายวังปริง – ไสเหรียง
          - ถนนสายศาลาหนองโค - เขตหมู่ 11
          - ถนนสายวังปริง - บ้านทุ่งเหม้า
     หมู่ที่ 9
          - ถนนสายบ้านเกาะทัง – ควนชัง
          - ถนนสายเลียบคลองหนองไม้แก่น
          - ถนนสายซอยเมตตา
          - ถนนสายบ้านต้นไทร – หัวหรั่ง
          - ถนนสายไสโก – เกาะไม้ดัก
          - ถนนสายหลังวัดบ่วงช้าง –สะพานเกาะหัวขวาน
          - ถนนสายหัวสะพานบ่วงช้าง - เขตหมู่ 5 ต.โคกม่วง
          - ถนนสายไสโก - เกาะทัง
     หมู่ที่ 10
          - ถนนสายควนโท่ – ควนสระ
          - ถนนสายสามแยกควนสระ – บ้านในทอน
          - ถนนสายควนสระ – บ้านลำหลัก
          - ถนนสายซอยนายนิ่มอุทิศ
          - ถนนสายเกาะโจด – ควนสระ
          - ถนนสายเกาะโจด – สะพานเชียด
          - ถนนสายทุ่งควนถั่ว – บ้านหน้าสวน
          - ถนนสายซอยบ้านลำหลัก
     หมู่ที่ 11
          - ถนนสายต้นไทร – บ่วงช้าง
          - ถนนสายหน้าวัดหัวต้นไทร – บ้านปากควน
          - ถนนสายสามแยกบ้านหัวหมอน – ในทอน
          - ถนนสายต้นไทร – ศาลาหนองโด
          - ถนนสายเกาะทัง – ทุ่งเหม้า
     
(2) ประปา
หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม
จำนวนประปา(แห่ง) 3 1 4 2 1 3 1 1 1 2 2 21
จำนวนผู้ใช้(ครัวเรือน) 112 117 290 135 65 111 376 86 - 221 141 1,654
   
(3) ไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ที่ สถานที่ ระยะทาง(เมตร) จำนวนโคมไฟ(ชุด)
1 บ้านนาโหนด (จุดที่ 1)
บ้านนาโหนด (จุดที่ 2)
1,580
580
11
8
1,10 บ้านนาโหนด, บ้านเกาะโจด 1,710 16
2,10 บ้านโคกทราย, บ้านเกาะโจด 3,460 31
3 ข้างโรงเรียนวัดหัวหมอน
บ้านติเติ้ง
3,250
2,030
28
9
4 บ้านตรอกปด 2,580 24
5
 
 
 
5,9
บ้านเกาะทัง (จุดที่ 1)
บ้านเกาะทัง (จุดที่ 2)
บ้านเกาะไม้ดัก (จุดที่ 1)
บ้านเกาะไม้ดัก (จุดที่ 2)
บ้านไสโก
2,102
1,941
843
1,580
1,369
24
9
13
15
19
6 บ้านเกาะปราง – บ้านคลองนา
บ้านปลายนา
บ้านหนองเป็ดน้ำ
1,930  
703
1,038
26
8
16
7 บ้านเกาะหัวขวาน
บ้านโคกว่าว
บ้านพรุหานบัว
บ้านนาเหนาะ
1,075
2,356
2,021
2,449
11
29
17
23
8 บ้านแยกต้นไทร - บ้านตรอกปด 2,240 21
9 บ้านควนชัง
บ้านไร่
บ้านควนหาน
371
486
1,184
24
6
11
11 บ้านต้นไทร
สายแยกต้นไทร
หน้าตลาดนัดต้นไทร
บ้านต้นไทร-บ้านควนชัง
ควนชัง
370
1,490
1,190
230
870
5
12
14
3
3
   
(4) แหล่งน้ำ
     หมู่ที่ 1 บ้านนาโหนด
          - ห้วยอวด ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร
          - ห้วยสาโหด ไหลมาจากนบเหนือ หมู่ที่ 3 ไหลลงสู่คลองศาลาน้ำตก หนองเป็ดน้ำ ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร 
     หมู่ที่ 2 บ้านโคกทราย
          - คลองหัวหมอน ไหลมาจากคลองตรอกปด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร
          - ห้วยลำหลัก ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร
          - ห้วยหน้าควน ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมอน
          - คลองหัวหมอน ไหลมาจากคลองตรอกปด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 3.00 เมตร 
          - ห้วยตุเทพ ไหลมาจากหมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.50กิโลเมตร
          - ห้วยตายวง แยกมาจากห้วยตุเทพ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร
          - ห้วยศาลาโหยง ไหลมาจากตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 4 บ้านตรอกปด
          - คลองตรอกปด ไหลมาจากคลองวังปริง ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 5 บ้านเกาะทัง
          - คลองวังหิน ซึ่งไหลมาจากฝายวังหิน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
     หมู่ที่ 6 บ้านปลายนา
          - คลองนา ไหลมาจากคลองหัวหมอน และห้วยศาลาโหยง ระยะทาง 7.00 กิโลเมตร
          - ห้วยศาลาโหยง ไหลมาจากห้วยตายวง หมู่ที่ 3 ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 7 บ้านโคกว่าว
          - คลองบ่วงช้าง ไหลมาจาก คลองหลัก 3 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร  
          - พรุหานบัว
     หมู่ที่ 8 บ้านวังปริง
          - คลองวังปริง ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร
          - ห้วยทุ่งเหม้า ไหลมากจากคลองหลัก 3 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 9 บ้านบ่วงช้าง
          - คลองวังหิน ไหลมาจากฝายวังหิน ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร
          - คลองหนองไม้แก่น ไหลมาจากทุ่งนา หมู่ที่ 5 ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 10 บ้านเกาะโจด
          - ห้วยอวด ไหลมาจากคลองหนองหรั่ง หมู่ที่ 11ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร
     หมู่ที่ 11 บ้านต้นไทร
          - คลองหนองหรั่ง ไหลมาจากห้วยทุ่งเหม้า หมู่ที่ 8 ตำบลนาโหนด ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร


เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th