Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
วิวิสัยทัศน์
 
                   วิสัยทัศน์  “ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนาทุกด้าน ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน”
 
 
ยุทธศาสตร์
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาภาคเกษตร
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
 
เป้าประสงค์
                   (1) เพื่อให้ตำบลนาโหนด มีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการอย่างทั่วถึง                 
                   (2) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้าน โดยมีการส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข การจัดสวัสดิการชุมชน การสร้างงาน สร้างอาชีพ อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณี วัฒนธรรมทาง ศาสนาให้คงอยู่สืบไป
                   (3) เพื่อดูแล รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
                   (4) เพื่อการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน
                   (5) เพื่อให้เทศบาลตำบลนาโหนด เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชน และองค์กรภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
                   (6) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และการจัดการแหล่งน้ำ ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
                   (7) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่       
 
 
กลยุทธ์
                   (1) ก่อสร้าง ซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการอย่างทั่วถึง
                   (2) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินสาธารณะ และทางระบายน้ำ
                   (3) สนับสนุนการจัดทำ และปรับปรุงผังเมือง และการควบคุมอาคาร
                   (4) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
                   (5) สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข
                   (6) ส่งเสริมและจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ในครัวเรือน
                   (7) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
                   (8) ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา
                   (9) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข และสร้างครอบครัวอบอุ่น
                   (10) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
                   (11) ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และจัดการแหล่งน้ำเสีย
                   (12) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                   (13) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   (14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
                   (15) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                   (16) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
                   (17) ส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   (18) ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                   (19) ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การการฆ่าสัตว์
                   (20) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
                   (21) จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ            
 


 

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th