Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนาทุกด้าน  ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน"
พันธกิจ
1. พัฒนาให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และมีการบริหารจัดการน้ำ ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง รองรับการพัฒนาการเกษตร
2.เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
3.ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านมีการส่งเสริมด้านการศึกษา  การกีฬา  สาธารณสุข  การจัดสวัสดิการชุมชน  การสร้างงาน  สร้างอาชีพ  ตลอดถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
6. เป็นองค์กรหลักในการพํฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล  ประชาชน แลพภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนา

 

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th