Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ต.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศ เทศบาลตำบลนาโหนด เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
14 ก.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนผังแสดงเส้นทางจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลนาโหนด โซนที่ 1
14 ก.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนผังแสดงเส้นทางจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลนาโหนด โซนที่ 2
02 ก.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศ เทศบาลตำบลนาโหนด ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
24 ส.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพัก ผู้พัก (นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
05 ส.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น
03 ส.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเรียกประชุมสา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563
22 ก.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่
13 ก.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ไม่มีลูกน้ำ ไม่มียุงลาย ไม่มีไข้เลือดออก
13 ก.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด อาการ การรักษา การป้องกัน โรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th