Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
26 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด การดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจควบคู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่
16 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
16 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559-2562)
12 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด
27 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด ร้านสะดวกซื้อ และ Deliveryประเมินตนเองในแบบประเมินออนไลน์ตามแนวทาง "THAI STOP COVID"
15 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ทำอย่างไรให้ห่างไกลเชื่อโควิด-19เมื่อกลับถึงบ้าน
13 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด New Normal วิถีใหม่ชีวิตใหม่ในโลกใบเดิม กับยุคโควิด-19
05 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนดเรื่องมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสโคโรนา 2019(COVID 19)
27 เม.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก หยุดเชื้อ COVID -19

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th