Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการในการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ก.พ. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565
18 ก.พ. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง 2 พ.ศ 2563
07 มิ.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนสามปี (2560 - 2562) บทนำ
07 มิ.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนสามปี (2560 - 2562) ผลการพัฒนา
07 มิ.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนสามปี (2560 - 2562) การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 2
07 มิ.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนสามปี (2560 - 2562) การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ1
07 มิ.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนสามปี (2560 - 2562) แนวทางการติดตามประเมินผล
30 มี.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด
30 มี.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลตำบลนาโหนด
30 มี.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด แผนพัฒนาสามปี (2556 - 2558)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลนาโหนด

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th