Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 รายงานทางการเงิน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ต.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
12 ต.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ2563
02 ก.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ2563
04 ส.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ2563
08 ก.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ2563
04 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ2563
13 พ.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ2563
03 เม.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด รายงานการเงินประจำเดื่อนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563
21 ต.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด งบแสดงฐานะการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
18 ต.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาโหนด งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th