Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลนาโหนด ทั้งหญิง ชาย ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503   ไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปี   งบประมาณ 2563  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พุทธศักราชนี้
 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พุทธศักราชนี้

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

á ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

          เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาโหนด มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือน

          และที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) ประจำปี พ.ศ. นี้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  และชำระภาษีภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

ภาษีป้าย

á ภาษีป้าย  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือ                กิจการอื่น  เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายแกะสลัก  จารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

          เจ้าของป้ายหรือผู้ใดที่ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาโหนด มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)  ภายในวันที่  31 มีนาคม นี้

          และชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

ภาษีบำรุงท้องที่

á ภาษีบำรุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากการถือครองและการทำประโยชน์ในที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่ มีลักษณะเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่งโดยเรียกเก็บจาก      เจ้าของที่ดิน

          เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลนาโหนด  ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน  นี้

 

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับแบบพิมพ์และชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาโหนด

           ทุกวันเวลาราชการ    โทร. 074 641407 ต่อ 106

                                       “ นาโหนดดี ภาษีช่วย นาโหนดสวย  ภาษีสร้าง

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2558

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th