Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พุทธศักราชนี้
 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พุทธศักราชนี้

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

á ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

          เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาโหนด มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือน

          และที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) ประจำปี พ.ศ. นี้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  และชำระภาษีภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

ภาษีป้าย

á ภาษีป้าย  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือ                กิจการอื่น  เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายแกะสลัก  จารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

          เจ้าของป้ายหรือผู้ใดที่ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาโหนด มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)  ภายในวันที่  31 มีนาคม นี้

          และชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

ภาษีบำรุงท้องที่

á ภาษีบำรุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากการถือครองและการทำประโยชน์ในที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่ มีลักษณะเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่งโดยเรียกเก็บจาก      เจ้าของที่ดิน

          เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลนาโหนด  ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน  นี้

 

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับแบบพิมพ์และชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาโหนด

           ทุกวันเวลาราชการ    โทร. 074 641407 ต่อ 106

                                       “ นาโหนดดี ภาษีช่วย นาโหนดสวย  ภาษีสร้าง

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2558

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th