Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๙
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด

เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

ประจำปี ๒๕๕๙

 
 

 


        อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508  รวมทั้งแก้ไขใหม่จนถึงปัจจุบัน  และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546  มอบหมายให้เทศบาลตำบลเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีเอง

        เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการของกฎหมาย  ตลอดจนเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาและงานมีประสิทธิภาพ  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                           ประกาศ  ณ  วันที่   1   ธันวาคม  พ.ศ. 2558

 

                                                          

                                                           

 

                                                                                      (นายสุรชัย  ชูอักษร)

                                                                                 นายกเทศบาลตำบลนาโหนด

 

 

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2558

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th