Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเสียภาษีตามกำหนด
 

 

ที่ พท  ๕๖๓๐๒/ว.1214                                                                                       สำนักงานเทศบาลตำบลโหนด

                                                                                            อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

                                                                             ๙๓๐๐๐

                                                          3   ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                                                                                พฤษภาคม   ๒๕๕๐

เรื่อง    เชิญชวนเสียภาษีตามกำหนด

 

เรียน   ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน

 

                   ด้วยขณะนี้ถึงกำหนดชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕9 เพื่อประโยชน์และสิทธิในการพิจารณาราคาประเมินภาษีต่าง ๆ ขอให้ท่านผู้มีทรัพย์สินโรงเรือนและที่ดิน ป้าย และที่ดินอยู่อาศัย  ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินทำการเกษตร ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาโหนด ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินได้ที่      งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาโหนด ตามประกาศของเทศบาลตำบลนาโหนด

 

                   เทศบาลตำบลนาโหนด ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าท่านมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี  ดังนี้

                             ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการระหว่างเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ ๒๕๕9

 หากท่านยื่นแบบเกินกำหนดเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ต้องจ่ายเงินค่าเปรียบเทียบปรับจำนวนเงิน ๒๐๐ บาท

                             ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการระหว่างเดือน มกราคม มีนาคม ๒๕๕9 หากท่านยื่นแบบเกินกำหนดเดือน มีนาคม ๒๕๕9 ต้องจ่ายค่าปรับร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

                             ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีระหว่างเดือน มกราคม เมษายน ๒๕๕9 หากท่านยื่นชำระหลังเดือน เมษายน ๒๕๕9 ต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ ๒ บาท ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

 

                   อนึ่ง  หากท่านไม่พร้อมชำระเงิน เทศบาลตำบลนาโหนดขอเรียนว่าท่านไม่ควรละเลยรีบไปยื่นแบบภาษี อย่าให้เกินกำหนดเพื่อความสะดวกรวดเร็วและประโยชน์สิทธิ์ในการอุทธรณ์

 

                   ­จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการไปชำระภาษีตามกำหนด  เทศบาลตำบลนาโหนดขอขอบคุณท่านที่มีส่วนช่วยพัฒนาท้องถิ่นเสมอมา

                                                        

                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                     

                                                                (นายสุรชัย  ชูอักษร)

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

 

 

 

กองคลัง

โทร.๗๔๖๔๑๔๐๗๙๑   ต่อ  ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๗๔๖๔ - ๑๔๘๙

 

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2558

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th