Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลนาโหนด ทั้งหญิง ชาย ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503   ไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปี   งบประมาณ 2563  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด 
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษี
  

 คำแนะนำการชำระภาษี             

  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี

มีการศึกษา  พัฒนาสังคม

 

 

                                                           เทศบาลตำบลนาโหนด

อำเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง

โทร. 0 7464 1407 ต่อ 106

โทรสาร 0 7464 1489 

 

 

 

ภาษีป้าย                

 

                เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 

อัตราภาษี

 

1.  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และ

     หรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

3.  ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

*  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมาย ใด ๆหรือไม่

*  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน  หรือทั้งหมดอยู่ใต้  หรือต่ำกว่าอักษร 

    ต่างประเทศ

4.  ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200

    บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

 

การยื่นประเมินและการชำระภาษี

 

1.  เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย

     ตั้งแต่ 2 มกราคม 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้น

     ป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

     ป้ายภายใน  15 วัน   และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง    หรือ

     แสดงจนถึงสิ้นปี   และเสียภาษีป้ายเป็นงวด ๆ  ละ 3 เดือนของปี

2.  ชำระภาษีป้ายภายใน  15  วัน    นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

      จากพนักงานเจ้าหน้าที่

3.  ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่าๆกัน

     ก็ได้

การอุทธรณ์

                ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

อัตราโทษและค่าปรับ

1.               ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี

2.               ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

3.               ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2%ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

4.               ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 50,000 บาท

5.               ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 10,000 บาท

6.               ผู้ใดไม่แสดงชื่อ ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด

7.               ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำเป็นเท็จ

 

คำแนะนำในการชำระภาษ

                ภาษีที่จัดเก็บได้แก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

ภาษีโรงเรือนและทีดิน

 

                เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

 

อัตราภาษี

 

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

 

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

 

1.  เจ้าของทรัพย์สิน    หรือผู้รับมอบอำนาจ    ยื่นแบบแสดงรายการ

     ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่  

     ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

2.  พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

3.  ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

     การประเมิน (ภ.ร.ด.8)

 

การอุทธรณ์

 

                หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

อัตราโทษและค่าปรับ

 

 

1.  ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ    มีความผิดโทษปรับ  ไม่เกิน

    200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

2.  ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์

    มีความผิดต้องระวางโทษจำคุก  ไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน

    500 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ   และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน

    5 ปี

3.  ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

     การประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้

                3.1.  ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%

                3.2.  เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน  เสียเพิ่ม 5%

                3.3.  เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเพิ่ม 7.5%

                3.4.  เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเพิ่ม 10%

                3.5.  เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด

                       ทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด

 

                ภาษีบำรุงท้องที่

               

                เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน

 

อัตราภาษี

1.  ที่ดินนา              ไร่ละ 5 บาท

2.  ที่ดินสวน          ไร่ละ 10 บาท

3.  ที่ดินว่างเปล่า    ไร่ละ 20 บาท

4.  ที่ดินนา ติดถนนเพชรเกษม             ไร่ละ 10 บาท

5.  ที่ดินสวน ติดถนนเพชรเกษม         ไร่ละ 20 บาท

 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

 

 

1.  เจ้าของทรัพย์สิน    หรือผู้รับมอบอำนาจ    ยื่นแบบแสดงรายการ

     ที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

     30 เมษายน ของทุกปี

2.  ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้

     ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่

    โอนกรรมสิทธิ์

 

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

 

1.  ที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 ไร่

2.  ที่ดินเจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสีย

     ภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

      ส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

 

อัตราโทษและค่าปรับ

 

1.  ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี

2.  ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่า

     ภาษีประเมินเพิ่มเติม

3.  ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงิน

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th