Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลนาโหนด ทั้งหญิง ชาย ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503   ไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปี   งบประมาณ 2563  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด 
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2  เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

.............................................

                   ด้วยเทศบาลตำบลนาโหนด  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2  เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ในตำแหน่งที่ว่าง

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2  เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ดังนี้

๑.      ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                          1.1  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ระดับ 3-5

                                 ตำแหน่งเลขที่ 0๔-๐๓๑๑-001          จำนวน           1        อัตรา

                     ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้

                                  ๒.๑  ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1   หรือ ระดับ 2

                              2.2 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ก.ท. กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.)

                             2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,060.-  บาท

                    ๓.  การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ

                                  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนดด้วยตนเอง  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ

                   4. เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ  ดังนี้

๔.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือก  (ผนวก  ข.)

๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน  ๓  รูป  และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ สกุล ไว้หลังรูปทุกรูปด้วยตัวบรรจง

๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (พนักงานเทศบาล)        อย่างละ  ๑   ฉบับ

 

/๔.๔ ใบรับรอง

 

 

                                  -2-

 

๔.๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  เรื่อง  กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑  ฉบับ

๔.๕ สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียนซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก อย่างละ  ๑  ฉบับ     

๔.๖  สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด

๔.๗  ผลการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งประเมินโดยผู้บังคับบัญชาไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ตามแบบประเมินท้ายประกาศนี้  (ผนวก  ค.)

๔.๘  หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดที่อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก               (ผนวก  ง.)

๔.๙   สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยน

ชื่อ สกุล  อย่างละ  ๑  ฉบับ

สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลนาโหนด  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

     ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๔๐๐ บาท       (สี่ร้อยบาทถ้วน)

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

                         ๖.๑  เทศบาลตำบลนาโหนด   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด    ในวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

 7.  ประกาศ วัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ

                        7.1  เทศบาลตำบลนาโหนด   จะประกาศ  วัน   เวลา   สถานที่   และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด   ในวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

                   8.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

                        หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ผนวก จ.)  มีดังนี้

                        8.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  โดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความคิดริเริ่มในการกำหนดและปรับปรุงนโยบายและแผน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ตามแนวทางที่ระบุในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน

 

/8.๒ ภาค...

 

 

-3-

 

                        8.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  โดยทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น โดยเฉพาะโดยวิธีสอบข้อเขียน  หรือ ให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม

                        8.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยจะทำการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามกำหนดในแบบประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นกับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด และในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอาจจะนำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย

                        ทั้งนี้ จะทำการทดสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)   และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  ในวันเดียวกัน

                   9.  เกณฑ์การตัดสิน

                        ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                   10.  การประกาศผลสอบคัดเลือก

                          เทศบาลตำบลนาโหนด  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

                   ๑1.  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                        เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลนาโหนด  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จำนวน 2 เท่าของอัตราว่าง โดยจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลับดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราที่ว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก

                   ๑2.  การบรรจุแต่งตั้ง 

                          ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง)  แล้วเท่านั้น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                   ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                                (ลงชื่อ)    ลายเซนต์รองจิ้ว

                                                         (นายสุรชัย   ชูอักษร)

                                                    นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

 

 

 

 

 

ผนวก ก.

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและความรู้ความสามารถที่ต้องการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เทศบาลตำบลนาโหนด

 

 

ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

นักวิชาการพัสดุ  3-5

     มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ ได 

      2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ ได  ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 หรือ ระดับ 2

     3. ได้รับปริญญาเอก  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ ได 

 

 

 

 

 

 

..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก  ข.

ลำดับที่สมัคร.................

วันที่.............เดือน...........................................

 

ติดรูปถ่าย

ขนาด  ๑  นิ้ว

 

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th