Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในแต่ละหมู่บ้านประจำปี ๒๕๕9
  

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด

เรื่อง  กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ในแต่ละหมู่บ้านประจำปี ๒๕๕9

 
 

 


                   ด้วยเทศบาลตำบลนาโหนด   ได้กำหนดแผนจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในแต่ละหมู่บ้านประจำปี ๒๕๕9  เพื่ออำนวยความสะดวก   การบริการให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  รวมทั้งตำบล ที่มีที่ดิน  ป้าย  โรงเรือน  อยู่ในตำบลนาโหนด และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ  ของเทศบาลตำบลนาโหนดให้ประชาชนรับทราบ  โดยได้กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี ๒๕๕9 ในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

 วันศุกร์ที่         1        เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1                 วันจันทร์ที่ 4        เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2

           วันอังคารที่     5        เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่10

           วันพฤหัสบดีที่   7        เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ สำนักสงฆ์พรุหานบัว  หมู่ที่ 7

           วันศุกร์ที่         8        เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8

 วันจันทร์ที่       18      เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

 วันอังคารที่     19      เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5       วันพุธที่           20      เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4

           วันพฤหัสบดีที่   21      เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9

           วันศุกร์ที่         22     เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6

 

                    จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   27    เดือน  มกราคม  พ.๒๕๕9

                                                          

                                                           

 

                                                                                         (นายสุรชัย  ชูอักษร)

                                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

 

 

 

หมายเหตุ      ม.๑๑ ให้มาชำระได้  ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลนาโหนด  ตั้งแต่ มกราคม  เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th