Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลนาโหนด ทั้งหญิง ชาย ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503   ไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปี   งบประมาณ 2563  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด 
กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในแต่ละหมู่บ้านประจำปี ๒๕๕9
  

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด

เรื่อง  กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ในแต่ละหมู่บ้านประจำปี ๒๕๕9

 
 

 


                   ด้วยเทศบาลตำบลนาโหนด   ได้กำหนดแผนจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในแต่ละหมู่บ้านประจำปี ๒๕๕9  เพื่ออำนวยความสะดวก   การบริการให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  รวมทั้งตำบล ที่มีที่ดิน  ป้าย  โรงเรือน  อยู่ในตำบลนาโหนด และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ  ของเทศบาลตำบลนาโหนดให้ประชาชนรับทราบ  โดยได้กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี ๒๕๕9 ในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

 วันศุกร์ที่         1        เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1                 วันจันทร์ที่ 4        เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2

           วันอังคารที่     5        เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่10

           วันพฤหัสบดีที่   7        เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ สำนักสงฆ์พรุหานบัว  หมู่ที่ 7

           วันศุกร์ที่         8        เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8

 วันจันทร์ที่       18      เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

 วันอังคารที่     19      เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5       วันพุธที่           20      เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4

           วันพฤหัสบดีที่   21      เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9

           วันศุกร์ที่         22     เมษายน  ๒๕๕9   เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6

 

                    จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   27    เดือน  มกราคม  พ.๒๕๕9

                                                          

                                                           

 

                                                                                         (นายสุรชัย  ชูอักษร)

                                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

 

 

 

หมายเหตุ      ม.๑๑ ให้มาชำระได้  ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลนาโหนด  ตั้งแต่ มกราคม  เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th