Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนดเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด
 

 

  

ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านไร่  หมู่ที่  4  ตำบลนาโหนด       

…………………..……………….

 

                 ด้วยเทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง      โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดหอถังเหล็ก ทรงแชมเปญ  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล พร้อมงานประสานท่อระหว่างหอถังเก็บน้ำไปยังระบบท่อประปาเดิม  โดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว  ความยาวไม่น้อยกว่า 68 เมตร  และจัดทำป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบมาตรฐานป้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน  601,000.- บาท (-หกแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

               ๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  301,000.- บาท และผลงานต้องอยู่ในสัญญาเดียวกัน

                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
             ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลนาโหนด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้   

                 5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

      

               กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  10 มิถุนายน 2559  ระหว่างเวลา  13.30 - 14.30  น. โดยมาพร้อมกัน ณ เทศบาลตำบลนาโหนด  เพื่อที่จะไปดูสถานที่พร้อมกัน  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน  ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงตามวันและเวลาดังกล่าว  จะถือว่าได้รับทราบพื้นที่ก่อสร้าง  ตลอดจนข้อปัญหารายละเอียดต่าง  ๆ  ที่เทศบาลตำบลนาโหนด  กำหนดดีแล้วจะนำมาเป็นข้อโต้แย้งใด  ๆ  มิได   

                                                                                     

-2-

             กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม 2559  ถึงวันที่  13 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                ๑. ในระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม 2559  ถึงวันที่  10 มิถุนายน 2559  ณ  กองคลังเทศบาลตำบลนาโหนด  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

                ๒. ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ อปท.        ระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง (ชั้น ๒) จังหวัดพัทลุง  โดยใช้นาฬิกา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง (ชั้น ๒) จังหวัดพัทลุง เป็นนาฬิกากลาง

 

             เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และซองเสนอราคาที่ยื่นต่อเทศบาลตำบลนาโหนดและลงทะเบียนแล้วจะถอนคืนมิได้ 

      

            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00–12.00 น           ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง (ชั้น ๒) จังหวัดพัทลุง            

 

           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่  ณ  กองคลัง  เทศบาลตำบลนาโหนด  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ในราคาชุดละ  1,000.- บาท  ในระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่  10  มิถุนายน  2559  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

www.Gprocurement.go.th และ เว็บไซต์ WWW.nanod.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 

 ๐๗๔- ๖๔๑๔๐๗  ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

 

              ประกาศ  ณ  วันที่   30  พฤษภาคม  2559   

             

 

 

                         (ลงชื่อ)

                                                 สุรชัย  ชูอักษร

   (นายสุรชัย  ชูอักษร)

 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

 

 

 

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th