Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 05/2559 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด ตามประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
 

 

     เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  05/2559

สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านไร่  หมู่ที่  4  ตำบลนาโหนด

ตามประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด
   ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2559

...............................................

 

 

                เทศบาลตำบลนาโหนด  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "เทศบาลตำบล" มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง   ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโหนด โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดหอถังเหล็ก   ทรงแชมเปญ  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ตามแบบมาตรฐาน           กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล พร้อมงานประสานท่อระหว่างหอถังเก็บน้ำไปยังระบบท่อประปาเดิม  โดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว  ความยาวไม่น้อยกว่า 68 เมตร  และจัดทำป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบมาตรฐานป้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   าคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน  601,000.- บาท  (-หกแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-)  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

     


                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
                          ๑๑   แบบรูปรายการละเอียด
                          ๑.๒  แบบใบเสนอราคา
                          ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง
                          ๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน
                                  (๑)  หลักประกันสัญญา
                                  (๒)  หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
                                  (๓)  หลักประกันผลงาน
                          ๑.๕  บทนิยาม
                                  (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                  (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                          ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร
                                  (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่๑
                                  (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่๒

                          1.7  รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

                  ๒.
    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                          ๒.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ สอบราคาจ้าง

                          ๒.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ        

                          ๒.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕                                                                                                                     

                          ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 

                        ๒.๕   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า  301,000.- บาท  ผลงานต้องอยู่ในสัญญาเดียวกัน     และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ

                          2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า  เป็นคู่สัญญาที่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ   


                ๓. หลักฐานการเสนอราคา
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น  ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                                (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
                                      (๔)   สำเนาหนังสือการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณีจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) , สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี),สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน
                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
                        ๓.๒   ส่วนที่  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                 (๑)    หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน

                              (๒)   สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนด ผลงานตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น)
                              (๓)   บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง  รวมทั้งกำไรไว้ด้วย                                                                
                              (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

 

 

/4.การเสนอราคา...

 

                 ๔.  การเสนอราคา
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร สอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
                          ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
                                   ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
                               

                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน 
                          ๔.๔    ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา                                                                                                                                                         

                        ๔.๕    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่  หมู่ที่  4 ตำบลนาโหนด  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  05/2559 " ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในระหว่างวันที่     30  พฤษภาคม  2559  ถึงวันที่  13  มิถุนายน  2559  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  โดยมีรายละเอียดดังนี้             

                          ๑. ในระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม 2559  ถึงวันที่  10 มิถุนายน 2559  ณ  กองคลัง  เทศบาลตำบลนาโหนด  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

                         ๒. ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง (ชั้น ๒) จังหวัดพัทลุง  โดยใช้นาฬิกา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง (ชั้น ๒) จังหวัดพัทลุง เป็นนาฬิกากลาง

 

                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และซองเสนอราคาที่ยื่นต่อเทศบาลตำบลนาโหนดและลงทะเบียนแล้วจะถอนคืนมิได้ 

                     คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑)  วันประกาศ สอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

 

                                                                                                                  /หากปรากฏ...

                             หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้ เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราคานั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                            ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น  วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรี ภายใน  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกเทศมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 
                           คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง (ชั้น ๒) อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ในวันที่  14 มิถุนายน 2559   ระหว่างเวลา  10.00 – 12.00 น.   
                            การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
                          ๕.๑    ในการสอบราคาครั้งนี้   เทศบาลตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม
                          ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ  หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ  แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเท่านั้น 
                          ๕.๓    เทศบาลตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
                                      (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของเทศบาลตำบล

                                      (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น                    

                                      (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

 

 

                                                                                                                  / ๕.๔ ในการ...

 

                      

                           ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา 

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th