Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนโท่-บ้านควนสระ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด
                        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนโท่ – บ้านควนสระ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,009,000.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนโท่ – บ้านควนสะ หมู่ที่  10  ตำบลนาโหนด    

   ช่วงกม. 0 + 500 ถึง กม. 0 + 910 ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  410 เมตร  หนา 

   0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,640  ตารางเมตร  ไหล่ทางถมดินกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.50     

   เมตร    รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด พร้อมจัดทำป้ายโครงการ  จำนวน  1 

   ป้าย  ตามแบบมาตรฐานป้ายของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  4  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559  เป็นจำนวนเงิน  987,000.- บาท                  

    (-เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

     5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

     5.2

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลา (ตามคำสั่ง ทต.นาโหนด ที่ 196/2559  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559)

     6.1  นายศุภชาติ  คงพูล         ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด         ประธานกรรมการ

     6.2  นายบรรชา  แขกเพ็ง       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                           กรรมการ

     6.3  นายสถิตย์พันธ์  บัวเนียม  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน                   กรรมการ

 

โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th