Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนโท่-บ้านควนสระ หมู่ที่ 10 ตำลนาโหนด
 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพานและท่อเหลี่ยม
ส่วนราชการ    กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ประมาณการเมื่อ     4  กรกฎาคม 2559   แบบ ปร. 4    แผ่นที่  1/1
โครงการ        ก่อสร้างถนน คสล. สายควนโท่ - บ้านควนสระ            
สถานที่         หมู่ที่  10   ตำบลนาโหนด  อำเภอเมืองพัทลุง              
ขนาด           ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 410  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า   1,640  ตารางเมตร    
          ไหล่ทางถมดินกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50  เมตร            
แบบ           ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด             
ประมาณราคาโดย  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.นาโหนด ที่ 196/2559   ลงวันที่    28 มิถุนายน  2559  
ลำดับ                
ที่ รายการ หน่วย จำนวน ราคา/หน่วย ราคาทุน FN ราคา/หน่วย X FN ราคากลาง
1 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ  ตร.ม.     1,640 10.43     17,105.20 1.3548             14.13     23,174.12
2 งานดินถมไหล่ทาง ลบ.ม.     61.50       165.46     10,175.79    1.3548            224.17     13,786.16
3 ทรายหยาบรองพื้นทาง ลบ.ม.     82.00       472.83     38,772.06    1.3548            640.59     52,528.39
4 งานไม้แบบ    (คิด 30 %)  ตร.ม.     36.90       244.05      9,005.45    1.3548            330.64     12,200.58
5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต              
    - เหล็กตะแกงไวย์เมตท์ Ø  4 มม. @ 0.20 ม# ตร.ม.     1,640        40.00     65,600.00    1.3548             54.19     88,874.88
   -  เหล็ก  Ø  15 มม. (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ) ตัน     0.227  25,194.68      5,719.19    1.3548       34,133.75      7,748.36
   -  เหล็ก  Ø   19 มม.  (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ) ตัน     0.073  27,398.36      2,000.08    1.3548       37,119.30      2,709.71
6 คอนกรีตผสมเสร็จ  ( 240 กก./ตร.ซม.) ลบ.ม.   246.00    2,411.14   593,140.44    1.3548         3,266.61   803,586.67
7 วัสดุอุดรอยต่อ เมตร   164.00        15.00      2,460.00    1.3548             20.32      3,332.81
8 แผ่นป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน แผ่น       1.00    3,000.00      3,000.00  -   -       3,000.00
               TOTAL    987,767.55
               คิดเป็นเงินเพียง    987,000.00
  กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น   (เงินเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)          
  ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง           =      749,203.21  
  ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม         = -  
  ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ         = -  
                 
  ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง           = 1.3548  
  ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม         = -  
                 
  ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ           = -  
                 
                 
  (ลงชื่อ)   ศุภชาติ คงพูล           ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)    บรรชา แขกเพ็ง  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
               (นายศุภชาติ   คงพูล)               (นายบรรชา    แขกเพ็ง)  
                 
  (ลงชื่อ)    สถิตย์พันธ์ บัวเนียม       คณะกรรมการกำหนดราคากลาง    - เห็นชอบ สุรชัย  ชูอักษร  
          (นายสถิตย์พันธ์  บัวเนียม)                           (นายสุรชัย   ชูอักษร)  
                          นายเทศมนตรีตำบลนาโหนด  
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th