Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโหนด หมู่ที่ 1 บ้านนาโหนด
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 
1.  ชื่อโครงการ  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโหนด หมู่ที่  1  บ้านนาโหนด                    
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   4,776,000.- บาท (-สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโหนด หมู่ที่ 1 
    บ้านนาโหนด  ขนาดผิวทางกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,570  เมตร  หนา  0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่   
    ไม่น้อยกว่า  7,850  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย    
    รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาโหนดกำหนด
4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559  เป็นจำนวนเงิน  4,088,000.-  บาท
     (-สี่ล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง
     5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพานและท่อเหลี่ยม   
    5.2 
6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง ทต.นาโหนด ที่  330/2559  ลงวันที่ 19 กันยายน 2559)
     6.1  นายศุภชาติ  คงพูล          ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด         ประธานกรรมการ
     6.2  นายบรรชา  แขกเพ็ง        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                               กรรมการ
     6.3  นายสถิตย์พันธ์  บัวเนียม   ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน                      กรรมการ
 
 
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th