Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบ่วงช้าง - พรุหานบัว หมู่ที่ 9-7 บ้านบ่วงช้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

1.      ชื่อโครงการ    ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบ่วงช้าง – พรุหานบ้ว  หมู่ที่  9 – 7 บ้านบ่วงช้าง 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  4,560,000- บาท  (-สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบ่วงช้าง – พรุหานบัว  หมู่ที่

  9 – 7 บ้านบ่วงช้าง  ขนาดผิวทางกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  7,500  ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาโหนดกำหนด 

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559  เป็นจำนวนเงิน  3,906,000.- บาท

    (-สามล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน-)

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

     5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพานและท่อเหลี่ยม  

     5.2

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง ทต.นาโหนด ที่  329/2559  ลงวันที่ 19 กันยายน  2559)

     6.1  นายศุภชาติ  คงพูล          ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด         ประธานกรรมการ

     6.2  นายบรรชา  แขกเพ็ง        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                             กรรมการ

     6.3  นายสถิตย์พันธ์  บัวเนียม    ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน                    กรรมการ

 

โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th