Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านคอกเก่า - บ้านปลายนา เชื่อมหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 6 ตำบลนาโหนด
       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

1.ชื่อโครงการ  ซ่อมแซมถนนสายคอกเก่า – บ้านปลายนา เชื่อมหมู่ที่  3 กับหมู่ที่  6  ตำบลนาโหนด

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   458,000.- บาท  (-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป  ซ่อมแซมถนนสายบ้านคอกเก่า – บ้านปลายนา เชื่อมหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 6 ตำบลนาโหนด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร  ซ่อมแซมโดยการถมหินผุตลอดสาย ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า  1,000 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดเรียบร้อย  และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานป้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  12  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เป็นจำนวนเงิน  465,000.- บาท

(-สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

     5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง  สะพานและท่อเหลี่ยม 

     5.2 

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง ทต.นาโหนด ที่ 352/2559 ลงวันที่  7  ตุลาคม  2559)

     6.1  นายศุภชาติ  คงพูล        ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด         ประธานกรรมการ

     6.2  นายบรรชา  แขกเพ็ง      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                          กรรมการ

     6.3  นายสถิตย์พันธ์  บัวเนียม  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน                กรรมการ

โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th