Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ทะเลน้อย
Responsive image
กิจกรรมชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ทะเลน้อย
วัน เสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562
เทศบาลตำบลนาโหนด ภายใต้การนำของ นาย สุรชัย ชูอักษร นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด ดำเนินการจัดกิจกรรมชมรม " ทูบีนัมเบอร์วัน " และกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำน
ึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย ตามวัตถุประสงค์ตามที่ เทศบาลตำบลนาโหนด จัดทำโครงการดำเนินกิจกรรมชมรม "ทูบีนัมเบอร์วัน " และกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในตำบลนาโหนด เป็นเครือข่ายเชื่อโยกลุ่มเด็ก และเยาวชนในตำบลนาโหนด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยการณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และเป็นคนดีของสังคม ต่อไป
         
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2562