Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ข่าวสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
นางสาวปรีดา ทิพย์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 1
Responsive image
นายเฉลิม รองเลื่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 1
Responsive image
นายไพรัช ศรีรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 1
Responsive image
นายวินัย สังข์อุบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 1
Responsive image
นายสมบูรณ์ จันทร์เอียด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 1
Responsive image
นายเสรี หนูรอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 1
Responsive image
พ.ต.อ.เริงวุฒิ สุจริต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 2
Responsive image
นายอิศราวุฒิ เรืองรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 2
Responsive image
นายสุชาติ เกลี้ยงสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 2
Responsive image
นายสมคิด ด้วงอุบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 2
Responsive image
นายพนม พลชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 2
Responsive image
นายจบ คงสม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เขตที่ 2

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th