Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายศุภชาติ คงพูล
ปลัดเทศบาลนาโหนด
Responsive image
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวปิยะรัตน์ บรรจง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางวิภาดา เต็มยอด
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางพิมพ์นิภา สุขรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายจิรยุทธ์ ศรีบริรักษ์
นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นายเกียรติกมล รักนุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายเทวฤทธิ์ หนูทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นาง วลัยลักษณ์ รองเลื่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
นางจินตนา ชูแป้น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Responsive image
นางจุไร จันทร์หอม
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายปกป้อง เมืองสง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางนฤดี ชูกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสุธิษา สงเอียด
นักสันทนาการ
Responsive image
นายพิพัฒน์ เกื้อสกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
Responsive image
นายธนภัทร อ่อนคง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
น.ส.ภีระนุช ช่วยยก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายสมหมาย คำทัศน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นางปวีณา พัชรเลขกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Responsive image
นายเอกสิทธิ์ ชูอักษร
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นาง หนูพรรณ์ ชัยสุรินทร์
แม่บ้าน
Responsive image
นางสาวธาริกา ศิริธร
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางอุทัย บุญมะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางละออง ดำรัส
ครู
Responsive image
น.ส.อัมพันธ์ แสงแก้ว
ครู
Responsive image
นางอุไรวรรณ เตยแก้ว
ครู
Responsive image
นางกัณฑิมา ภัทรภูติ
ครู
Responsive image
น.ส.อำมร แสงแก้ว
ครู
Responsive image
นางอำพร วงศ์สวัสดิ์
ครู
Responsive image
นางวนิษฐา สงผอม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางปราณี สังเมียน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางทิพวรรณ เนียมเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางปิยธิดา สุวรรณรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
น.ส.วัลภา สังข์แก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th