Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานทางการเงิน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข่าวสภา ฯ
กิจกรรมสภา ฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือสั่งการ กรม สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid -19 (25 ก.พ. 2564)  
เทศบาลตำบลนาโหนด เชิญชวนโหลดแอปหมอชนะ (21 ม.ค. 2564)  
พิษถึงตาย หมึกสายวงฟ้า มีพิษร้ายกว่างูเห่า 20 เท่า (21 ม.ค. 2564)  
ประกาศ รายงานทางการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่น... (19 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 (14 ม.ค. 2564)
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลนาโหนด เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (29 ต.ค. 2563)
แผนผังแสดงเส้นทางจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลนาโหนด โซนที่ 2 (14 ก.ย. 2563)
แผนผังแสดงเส้นทางจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลนาโหนด โซนที่ 1 (14 ก.ย. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลนาโหนด ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (02 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพัก ผู้พัก (นักเรียน นักศึกษา และ... (24 ส.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น (05 ส.ค. 2563)
ประกาศเรียกประชุมสา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (03 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 25... (22 ก.ค. 2563)
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ (13 ก.ค. 2563)
อาการ การรักษา การป้องกัน โรคไข้เลือดออก (13 ก.ค. 2563)
ไม่มีลูกน้ำ ไม่มียุงลาย ไม่มีไข้เลือดออก (13 ก.ค. 2563)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือม... (29 มิ.ย. 2563)
การดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจควบคู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (26 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เชิญชวนประชาชนในตำบลนาโหน... (16 ก.ย. 2563)  

โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒ... (26 ส.ค. 2563)  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช... (07 ส.ค. 2563)  

ลงพื้นที่แจกหนังสือแจ้งกา... (10 ก.ค. 2563)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช... (09 ก.ค. 2563)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช... (03 มิ.ย. 2563)

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 256... (04 พ.ค. 2563)

โครงการ " นายอำเภอพบนักเร... (25 มี.ค. 2563)

โครงการอยู่ค่ายกลางวันศูน... (13 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ... (09 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทา... (07 มี.ค. 2563)

โครงการจัดการ ขยะมูลฝอย ใ... (22 ม.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (20 ธ.ค. 2562)

โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อน... (19 พ.ย. 2562)

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน " ... (14 ต.ค. 2562)

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธ... (14 ต.ค. 2562)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธร... (22 ส.ค. 2562)

พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเ... (16 ส.ค. 2562)

กิจกรรมชมรม ทูบีนัมเบอร์ว... (10 ส.ค. 2562)

นักเรียน รร.ผู้สูงอายุ ทต... (31 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ... (15 ธ.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่... (15 ธ.ค. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (04 ธ.ค. 2563)  
แบบ ปร.6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำ... (04 ธ.ค. 2563)
แบบ ปร.5 (ก) ,(ข) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่... (04 ธ.ค. 2563)
แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบ... (04 ธ.ค. 2563)
แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำ... (03 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง... (26 พ.ย. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โ... (23 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง... (12 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหล... (09 พ.ย. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง... (09 ก.ย. 2563)
แบบ บก.01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๖๔-๐๐๑๖ สายเขาหล... (03 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพา... (13 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุซ่อมแซมถนนสายคอกเก่า - ... (11 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบนล... (22 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบนลานคอนกรีตของสำนักปล... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน... (01 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ... (01 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
 
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image

เทศบาลตำบลนาโหนด

เลขที่ 98 หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1407  โทรสาร : 0-7464-1489  อีเมล์ : admin@nanod.go.th

Powered By nanod.go.th